Thursday, 13 February 2014

Soal Sejarah #3

Contoh Soal Ujian CPNS

Soal Sejarah Nasional #3

materidansoalcpns.blogspot.com

Naskah sejarah dibawah ini digunakan sebagai referensi menjawab soal 1-3
Kekalahan Belanda-Prancis dalam perang melawan lnggris berakibat daerah jajahan Belanda di Nusantara berpindah tangan. Daerah yang dikuasai meliputi Jawa, Sunda, Madura, Palembang, Banjarmasin, dan Makassar dengan pusat pemerintahan di Madras, lndia.  Nusantara di bawah kekuasaan Thomas Stamford Raffles. Selama empat setengah tahun pemerintahannya, dia melakukan pembaharuan bersifat liberal.  Inti pembaharuan adalah memberi kebebasan memberi kebebasan berusaha bagi setiap orang, sebaliknya pemerintah berhak memungut pajak. Dengan dasar itu, Raffles tidak ingin dituduh sebagai pemeras masyarakat Nusantara. Gagasan Raffles menghapus sistem monopoli, pemaksaan menanam tanaman pertanian, dan kerja rodi. Gagasan yang baik menghadapi kendala karena susunan masyarakat tidak mendukung, khususnya belum terbentuknya kelas menengah.
(Sumber:Parakitri T. Simbolon, 1995, Menjadi lndonesia I, Jakarta:Gramedia)

1. Perpindahan kekuasaan pada peristiwa tersebut menunjukkan sejarah berfungsi untuk memahami masalah ....
A. Dinamika dan perubahan masyarakat
B. Pembentukan masyarakat kelas menengah
C. Perebutan melanggengkan kolonialisme
D. Pembangunan masyarakat liberal
E. Pemerasan kekayaan alam Nusantara

2. Pergantian kekuasaan pada sejarah tersebut menempatkan Reffles sebagai ...
A. Saksi sejarah
B. Peneliti sejarah
C. Pelaku sejarah
D. Sejarawan
E. Penentu sejarah

3. ldeologi yang dipraktikkan pada masa kekuasaan Raffles di Nusantara adalah ...
A. Liberalisme-nasionalisme
B. Liberalisme-feodalisme
C. Liberalisme-kapitalisme
D. Feodalisme-sosialisme
E. Sosialisme-marxisme

4. Salah satu cara mencari dan mengumpulkan sumber sejarah adalah ...
A. Melakukan kritik terhadap dokumen
B. Melakukan sintesis terhadap sumber sejarah
C. Melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah
D. Menyeleksi sumber sejarah yang benar dan salah
E. Meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah

5. Kemampuan manusia mulai berorganisasi mulai terjadi ...
A. Sejak masa pra-aksara
B. Sejak masa mengalithikum
C. Setelah masuknya budaya Hindu-Budha
D. Setelah masuknya peradaban lslam
E. Setelah berinteraksi dengan peradaban Barat

6. Alasan Stupa Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah ....
A. Struktur bangunannya yang berasal dari batu andesit
B. Letak bangunan berada di tempat yang tinggi
C. Struktur bangunannya bertingkat-tingkat
D. Posisi stupa ada pada setiap relung bangunan
E. Adanya perpaduan pengaruh asing (Budha) dengan budaya asli

7. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang kuat sehingga berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan Selat Sunda.
                                                   SEBAB
Armada Kerajaan Sriwijaya dapat menjamin keamanan pelayaran dan perdagangan serta memaksa perahu dagang untuk singgah di bandar kerajaan.

8. Transisi kekuasaan dari Kabinet Ali ll ke Kabinet Juanda terjadi melalui jalan kekerasan.
                                             SEBAB
Pasca jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo ll di luar Jawa timbul pemberontakan PRRI
dan Permesta.

9. Hukum "Dua Belas Lempeng" merupakan produk undang - undang tertulis pada
masa Yunani kuno.
                                              SEBAB
Hukum "Dua Belas Lempeng" ditulis diatas 12 lempeng logam.

10. Akibat peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat adalah ....
(1) Muncul stigma negatif terhadap eksistensi agama lslam
(2) Terjadi ketegangan antara Negara-negara Timur dan Barat
(3) Terjadi kebijakan diskriminatif terhadap umat lslam
(4) Merebaknya perlawanan dan antipati terhadap dunia ArabKunci Jawaban dan Pembahasan :


1. Pembahasan:
Pemindahan kekuasaan pada peristiwa tersebut menunjukan sejarah berfungsi untuk memahami masalah perebutan melanggengkan kekuasaan. Artinya perpindahan kekuasaan dari tangan Belanda ke lnggris sama-sama ingin melanggengkan kekuasaannya di lndonesia. Baik Belanda dan lnggris sama-sama ingin menguasai lndonesia.
Ingat !!
Tentara lnggris mendarat di Batavia di bawah pimpinan Lord Minto pada tanggal 1811. Pada tanggal 18 September 1811 Jansen menyerahkan kekuasaan kepada lnggris di Tuntang yang ditandai dengan kapitalisasi Tuntang.
Jawaban: C

2. Pembahasan :
Pergantian kekuasaan dalam peristiwa sejarah tersebut menempatkan Raffles sebagai pelaku sejarah. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubenur EIC di lndonesia oleh Lord Minto yang berkedudukan di Kalikut, lndia.
Jawaban: C

3. Pembahasan :
ldeologi yang dipraktikan Raffles di nusantara adalah liberalisme-kapitalisme. Beberapa kebijakan Raffles yang diterapkan di lndonesia antara lain:
a. Kekuasaan raja-raja dikurangi.
b. Banten dan Cirebon dihapus status kerajaannya.
c. Rakyat diwajibkan membayar pajak tanah.
d. Menghapus pajak dan penyerahan wajib hasil bumi.
e. Menghapus monopoli.
Jawaban: C

4. Pembahasan :
Salah satu cara mencari sumber dan mengumpulkan sumber sejarah adalah meneliti berita surat kabar yang sesuai dengan sejarah. Kegiatan ini di dalam ilmu sejarah disebut dengan Heuristik. Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan
sumber-sumber sejarah yang relevan dengan karya tulisannya.

lngat...!!
Tahap - tahap penelitian sejarah:
1) Heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber sejarah.
2) Kritik sumber (verifikasi), pengujian/kritik terhadap materi dan isi sumber sejarah
3) interpretasi, penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang telah terpilih.
4) Historigrafi, penyusunan kisah sejarah sesuai dengan kaidah ilmu sejarah.
Jawaban: C

5. Pembahasan :
Kemampuan manusia berorganisasi mulai ada sejak zaman pra aksara. Di lndonesia kemampuan berorganisasi mulai ada sejak zaman neolithikum atau zaman batu baru. Pada zaman inilah sering dikatakan sebagai cikal bakal masyarakat lndonesia.

lngat...!!!
Zaman neolithikum disebut juga sebagai dasar masyarakat lndonesia, karena:
a. Alat kebudayaannya sudah halus.
b. Sudah mengenal kerajinan.
c. Sudah terjadi aktivitas perdagangan dan pelayaran.
d. Sudah ada kebudayaan rohani/kepercayaan.
e. Kesenian sudah muncul.
f. Sudah membentuk masyarakat yang teratur.
Jawaban : A

6. Pembahasan :
Alasan stupa Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah adanya perpaduan budaya, antara budaya asing (Buddha) dan budaya asli atau adanya akulturasi budaya. Budaya Buddha atau lndia, adanya stupa, patung sang Buddha, dan relief kisah sang Buddha. Budaya asli lndonesia, adanya punden berundak dan kemampuan mempertahankan budaya asli dalam menerima pengaruh asing (local genius).

lngat...!!!
(1) Akulturalisasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan yang baru, tetapi unsur masing-masing budaya masih kelihatan.
(2)  Local genius adalah kemampuan budaya asli untuk mempertahankan budayanya dalam menerima pengaruh budaya asing. Contoh relief kisah sang Buddha di candi Borobudur berasal dari lndia tetapi suasananya disesuaikan, dengan kehidupan asli bangsa lndonesia.
Jawaban: E

7. Pembahasan :
Penyataan benar
Sriwijaya merupakan Kerajaan Maritim yang kuat dan berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan Selat Sunda. Bahkan Sriwijaya berhasil menguasai semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra di Thailand.
Alasan benar
Armada kerajaan Sriwijaya terutama angkatan lautnya dapat menjamin keamanan pelayaran dan perdagangan serta memaksa perahu dagang untuk singgah.
Ingat!!
Beberapa bentuk ekonomi kerajaan :
1) Maritim: kerajaan yang mengandalkan pelayaran dan perdagangan dalam menopang ekonomi kerajaan. Contoh Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan Islam di lndonesia.
2) Bandar transito: kerjaan yang mengandalkan ekonominya dari kapal-kapal yang transit dari kapal-kapal yang transit atau bersandar dibandar atau pelabuhannya sebagai pemasukan negara. Contoh: kerajaan Malaka.
3) Agraris: kerajaan yang mengandalkan ekonominya pada sektor pertanian. Contoh: kerajaan Mataram.
Jawaban: A

8. Pembahasan :
Pernyataan salah
Peralihan atau transisi kekuasaan dari kabinet Ali ll ke kabinet Juanda tidak melalui jalan kekerasan. Kabinet Ali II jatuh terutama karena mosi dari Masyumi yang menganggap kabinet Ali II tidak mampu meredakan pemberontakan separatism terutama PRRI/Permesta.
Alasan benar
Pasca jatuhnya kabinet Ali II, di luar Jawa timbul pemberontakan PRRl/Permesta, yaitu di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini pada masa cabinet ekstraparlementer, yaitu kabinet Juanda.

lngat...!!!
Kabinet Ali Sastroamijoyo/kabinet Ali II dibentuk pada tanggal 24 Maret 1956. Dan menyerahkan mandat pada presiden pada tanggal 14 Maret 1947. Beberapa penyebab jatuhnya cabinet Ali II:
1) Para anggota parlemen sangat bergantung pada partainya.
2) Kabinet sangat bergantung pada koalisi.
3) Adanya persaingan tokoh-tokoh dalam koalisi.
4) Tuntutan Masyumi berkaitan dengan separatisme dalam negeri (PRRI/Permesta).
Jawaban: D

9. Pembahasan :
Pernyataan salah
Hukum "Dua Belas Lempeng" bukan merupakan produk undang-undang tertulis pada masa Romawi Kuno.

Alasan benar
Hukum "Dua Belas Lempeng" ditulis diatas 12 lempengan logam. Maka nama undang-undang tertulis tersebut adalah Hukum "Dua Belas Lempeng".
Jawaban: D

10. Pembahasan :
Akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa runtuhnya menara kembar WTC. Pada 11 September 2001 adalah:
1) Munculnya stigma negatif eksistensi agama Islam.
2) Terjadi kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam.
3) lsrael semakin dekat dengan Amerika Serikat.
4) Menguatnya isu terorisme global.

lngat...!!!
Dalam peristiwa runtuhnya menara kembar WTC, 11 September 2001, Amerika Serikat menuding Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden berada di balik peristiwa tersebut. Amerika menuding Al-Qaeda sebagai teroris internasional dan berusaha menghancurkan Al-Qaeda dan jaringannya di seluruh dunia.
Jawaban: B


Silakan diklik untuk membaca Soal Ujian Sejarah yang lainnya :
Apabila Anda copas soal ini, mohon untuk meninggalkan pesan dan kritiknya di bawah ini....
Terima kasih, semoga berhasil!!!

1 comment: